Dịch vụ

Hợp đồng tiêu chuẩn Phái sinh giá cả hàng hóa là công cụ tài chính nhằm giúp Doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro biến động giá cả hàng hóa thông qua việc đặt lệnh mua/bán hợp đồng tiêu chuẩn trên các Sàn giao dịch Hàng hóa quốc tế.

 

LIÊN HỆ