Điều khoản – Chính sách

  • Tất cả nội dung và tài liệu trên trang website của DCV Invest, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, văn bản, đồ họa, thiết kế, đồ họa chuyển động, tệp âm thanh, tệp video, nhãn hiệu, tên thương hiệu, tên miền, biểu tượng, khẩu hiệu, logo công ty, logo, hình ảnh, phần mềm và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (Tài sản trí tuệ) được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, các bảo hộ thương mại khác và các hình thức quyền sở hữu trí tuệ khác mà DCV Invest, và/hoặc các bên thứ ba luôn có tất cả các quyền, lợi ích và quyền sở hữu.
  • Bằng việc tiếp tục truy cập website của DCV Invest, bạn đã đồng ý rằng không có sự cho phép và/hoặc giấy phép sử dụng sở hữu trí tuệ được cung cấp cho bạn trực tiếp hoặc gián tiếp bởi DCV Invest. Bạn không được vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của DCV Invest. Hơn nữa, bạn không được sao chép, dán, phân phối, tải xuống, tái sản xuất, tái quảng cáo, sửa đổi, xuất bản, thay đổi, phổ biến, sửa đổi, điều chỉnh và/ hoặc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và/ hoặc tất cả nội dung trên trang web dưới bất kì hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
Trân trọng!